top of page

KPI-styrning

KPI:er och metrics är fundamentala delar i ett datadrivet arbetssätt. För att säkerställa optimala och relevanta uppföljningsmöjligheter för hela organisationen krävs tydliga ramverk och spårbarhet. Nyckeltalen rör sig från det övergripande North Star KPI ner till respektive del i organisationen och, vid behov, ned på individ- och daglig nivå för att nå bolagets totala strategiska agenda. Vi på NOOS stöttar er i processen att aggregera data och hur spårningen av datapunkter skall utvärderas i relation till de framsteg som görs mot att uppnå bolagets specifika mål och syften.

Hur vi på NOOS jobbar med KPI-styrning

Att definiera sitt North star KPI 

Ett North Star KPI är det måltal vi på strategisk och övergripande nivå definierat. Detta nyckeltal är ofta relaterat till faktorer som omsättning, lönsamhet, marknadsandelar eller kostnadsminskning. Det är av stor vikt att sätta ut en målbild där hela organisationen i olika vertikaler bidrar till affärens North Star. Att definiera sitt North Star KPI är en process som bör genomföras med en viss frekvens och inte som optimeras i daglig drift eller på veckobasis. Vi på NOOS rekommenderar att eventuella förändringar av North star KPI sker på halvårsbasis eller årsbasis beroende på hur affären ser ut i övrigt. Anledningen till att detta är viktigt är att vårt North Star KPI sedan skall brytas ned i underliggande "Performance KPI:s” samt “Daily Metrics”. Innan vi går vidare med dessa delar är det viktigt att förstå skillnader mellan KPIer och Metrics.

 

KPI eller Metric - Vad är skillnaden? 

En KPI är ett mätbart värde som indikerar hur väl vi presterar i förhållande till våra strategiska mål. KPI:er används normalt sett för att bedöma framgång och resultat. Ett exempel på ett KPI är varumärkeskännedom. 

Metrics är i större utsträckning en del av den operativa verksamheten och har nödvändigtvis ingenting att göra med strategiska mål eller övergripande mätbarhet. Metrics tillhandahåller data och information om specifika aktiviteter eller resultat vilket i exemplet runt varumärkeskännedom hade varit mer dagliga KPIer som räckvidd.

Det innebär därmed att KPI i regel är våra styrtal medan Metrics är bidragande faktorer eller underliggande mätbara datapunkter. 

Använd KPIer för att skapa förståelse i er organisation 

Utifrån det övergripande North star KPI som definierats på strategisk nivå, ofta av ledningsgrupp eller styrelse, skapar vi på NOOS tillsammans med er ett tydligt KPI-ramverk för övriga delar i organisationen. Samtliga funktioner bör ha ett eller flera KPIer som bidrar till det övergripande målet för företaget. Genom att kommunicera KPIer relevanta för enskild funktion eller avdelning skapar vi tydlighet och mätbarhet på respektive del av affären. Det i sin tur ger oss möjligheter att följa upp prestationer och hitta eventuella utmaningar i organisationen för att nå vårt North star KPI.  

Några exempel på KPIer att följa vid ett North star som syftar till ökad lönsamhet är följande; 

  • Sortiment / Inköp: Bruttomarginal, Andel fullprisförsäljning

  • Trafikbyrå: Cost of sales (COS), CPC (Cost per Click), Konvertering

  • E-handel: Snittordervärde (AOV), CLTV (Customer lifetime value)

  • Kundtjänst: Kundnöjdhet, Andel återkommande kunder 
     

Ovan exempel illustrerar hur vi med KPIer kan arbeta mot ett gemensamt mål i lönsamhet och skapa tydliga uppföljningsstrukturer internt. Det i sin tur påverkar ett antal Metrics i respektive individs dagliga arbete. Genom att sätta dessa nyckeltal i linje genom hela organisationen lyckas vi att nå vårt North star. 

Säkerställ datastrukturer och spårbarhet för uppföljning 

För att implementera en framgångsrik KPI-strategi krävs det att de system och data vi använder i vår verksamhet visar korrekta siffror. Vi på NOOS arbetar aktivt med er organisation för att säkerställa datans tillförlitlighet i system som Google Analytics och BI. Vi gör en analys av respektive datakälla och säkerställer en korrekt implementation i samråd med er.

Ett datadrivet arbetssätt vilar på uppföljning och analys

Sammanfattningsvis ser vi KPI-styrning och KPI-ramverk som en fundamental del i en framgångsrik digital affär. Digitala affärer blir i allt större utsträckning datadrivna och innehåller stora mängder data efter år av tillväxt. Att tolka och behandla sin data på ett effektivt och precist sätt är viktigt för att hålla ihop både stora och små organisationer i syfte att nå sina övergripande mål.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi er att ta er digitala affär vidare!

bottom of page