top of page

Målgrupps-optimering

Att samla in information om sina kunder och bygga upp en kunddatabas anses idag som relativt grundläggande för en digital affär men frågan man bör ställa är hur informationen sedan bör tillämpas i ett digitalt landskap för att accelerera sin affär. Ett av svaren stavas målgruppsoptimering och bör ingå CRM-strategin för att strukturera och klargöra hur kunddatan ska fördelas och tillämpas i syfte att optimera kommunikationen till respektive målgrupp inom respektive kanal.

Hur vi på NOOS jobbar med målgruppsoptimering

På NOOS har vi lång erfarenhet av arbete inom CRM och hur kunddatan bör nyttjas och tillämpas för att optimera både er trafikanskaffning och kommunikation med kund. För att arbeta med målgruppsoptimering är utgångspunkten er kunddatabas och vilka mätpunkter och parametrar den innehåller idag, vilket sätter möjligheterna till segmentering. Genom att identifiera gemensamma nämnare och bryta ut mer definierade segment inom målgruppen skapar vi rätt förutsättningar för att ta er kunddatabas till nästa nivå.

 

Genom att strukturerat arbeta med segment och målgrupper inom er kunddatabas öppnas fler möjligheter upp kring trafikanskaffning och kanalmixen som kan optimeras baserat på underlaget från de olika segmenten, för att effektivt bearbeta både befintliga och potentiella kunder, i den kanal de är mottagliga. Med hjälp av målgruppsoptimering kan kommunikationen inom respektive kanal dessutom optimeras genom att budskapen preciseras för de olika segmenten, för att ni ska visa rätt budskap, till rätt person, i rätt kanal.

Låt oss hjälpa er mer målgruppsoptimering

I vår process med målgruppsoptimering analyserar vi er kunddatabas för att hjälpa er att lära känna er målgrupp närmare samt validera att er affär och dess kommunikation riktar sig till önskvärd målgrupp. NOOS utgår från de mätpunkter som tillämpas i kunddatabasen i dagsläget men erbjuder även att ta fram rekommendationer på hur kunddata bör utvidgas för att fylla era behov, samt kan vara behjälpliga med kravställning mot utvecklar i en sådan process. Utöver den kunddata som finns idag analyserar vi även er försäljningsdata och sortiment i syfte att identifiera mönster i kundens köpbeteende när vi segment att optimera mot.

 

Med identifierade segment och målgrupper erbjuder vi att utveckla en plan för hur respektive segment och målgrupp bör nås, optimerad efter kanal och effektiv trafikanskaffning. Vi bistår även med att både validera underlaget som förmedlas till er trafikbyrå samt kravställning av er trafikbyrå i deras tillämpning av målgruppsoptimering.

 

På NOOS erbjuder vi följande:

  • Utvärdering av kunddatabas och dess attribut och mätpunkter

  • Rekommendation på vidareutveckling, samt kravställning i den processen

  • Segmentering baserat på kunddata, försäljningsdata samt sortiment

  • Plan för tillämpning av segment och målgrupper i respektive kanal

  • Validering av underlag för trafikanskaffning, eller till trafikbyrå

  • Rekommendationer på kommunikation till respektive segment, inom respektive kanal

Vill du veta mer?

Vill ni få ut mer av er kunddata och optimera er trafikanskaffning och kommunikation? Kontakta gärna oss på NOOS och låt oss höra mer om vart ni står idag med ert arbete med målgruppsoptimering och hur vi kan både hjälpa er att antingen komma i gång eller ta ert befintliga arbete till nästa nivå.

bottom of page