top of page

Teknisk
rådgivning

Att välja rätt tekniska verktyg och systempark för er digital affär kan vara en komplex och utmanande övning. I synnerhet i kombination med daglig drift och alla de utmaningar det medför. Faktorer som funktionalitet, kostnader, skalbarhet, säkerhet, användarvänlighet och integrationsmöjligheter skall tas hänsyn till för att välja en långsiktigt hållbar och stabil teknisk plattform anpassad efter era behov. 

Vi på NOOS har gjort ett stort antal projekt i att definiera och upphandla rätt plattform efter affärskrav och behov. Vi arbetar i vår discovery-fas med att identifiera rätt teknik för er affär genom ett framtaget ramverk och en poängmatris anpassad efter era krav. Därefter framställer vi en tydlig rekommendation inkluderat samtliga kostnader samt för- och nackdelar. Vi rekommenderar även en lämplig partner för implementation.

Metod

Alla affärer har unika affärskrav och karaktäriseras av olika möjligheter beroende på affärsmodell. Vi på NOOS har en djup förståelse för de reella behoven och vad för teknik vi bör implementera för att få ut maximalt ur affären. 

Vi arbetar strukturerat och transparent genom faserna discovery, detailing och implementation efter välkända modeller i kombination med modeller vi själva tagit fram. Det är vid identifiering och upphandling av ett nytt system viktigt att vi skapar en helhetsbild på kort och lång sikt för att ge er som kund ett fullständigt case på vad det innebär att implementera det ena eller andra alternativet. 

Discovery  - En oberoende utredning

 

I discoveryfasen sker kartläggning av nuläge och önskad målbild för er som bolag. Därefter arbetar vi på NOOS aktivt med att identifiera lämpliga systemval genom att på detaljerad nivå jämföra ett antal alternativ. Vi arbetar med en modell vi tagit fram för poängsättning utifrån era affärskrav samt bygger ekonomiska business case för respektive valmöjlighet. I fasen utreder vi dessutom lämplig partner för implementation av systemet och får därmed en total kostnadsbild och uppskattning av projektets storlek. 

Vid färdigställd kartläggning framställer NOOS en rekommendation till kund att ta ställning till innan vi går vidare till nästa fas i "Detailing". 

Detailing - Detaljering och specifiering av projektet

I detailingfasen av projektet har vi tillsammans med er som kund kommit fram till ett bra tekniskt val och enats om en kostnadsbild samt budget. Nästa steg är att tillsammans med vald implementationspartner inleda en detaljering och roadmap av projektet. Under fasens gång är ambitionen att framställa en projektplan samt skapa en gemensam bild av eventuella risker och möjligheter under projektets gång.  NOOS arbetar i denna fas nära både kund och övriga parter i projektet vilket ställer höga krav på kommunikation och transparens. Två viktiga ledord för oss när vi driver projekt. 

 

När projektet har detaljerats och en tydlig väg framåt har skapats tillsammans med samtliga partner startar arbetet med implementation där NOOS roll övergår till att projektleda arbetet åt kund för att säkerställa genomförande enligt tidigare överenskommelse. 

Implementation - Projektledning 

 

Under projektets implementationsfas tar vi på NOOS ägandeskap över projektets genomförande åt er som kund. Vi kravställer samtliga aktörer i projektet för att nå önskat läge och maximal utväxling. Vi har lång erfarenhet av att projektleda implementationer och känner mycket väl till både fallgropar och möjligheter under projektets gång. För er som kund säkerställer vi att projektet går snabbt och med minimala budgetavvikelser. 

Att använda en extern projektledare från NOOS ger er en långsiktig kvalitetsstämpel på projektet och framtida användande av era system.

 

 

Uppföljning

Efter lyckad implementation stöttar vi på NOOS i coaching och ytterligare optimering i de system ni implementerat. Genom att överföra kunskap till organisationen skapar vi rätt förutsättningar för korrekt och optimalt användande av era nya verktyg. 

Intresserad av att veta mer eller går ni i tankar om nya system? Hör av er till oss för ett möte. Vi lyssnar mer än gärna in era utmaningar och möjligheter. 

bottom of page