top of page

Transformation

En av grundpelarna till NOOS var idén om att stötta operativa roller med att säkerställa rätt förutsättningar för morgondagens utmaningar. I en värld av föränderliga tekniska lösningar, affärsmodeller, processer och organisationer är det en krävande uppgift att genomföra en digital transformation.

 

För oss innebär en transformation att genomgå förändring inom flera olika områden parallellt. Att driva storskalig förändring ställer höga krav på organisationens förmåga att navigera i en komplex miljö och forskning visar att hela två av tre bolag misslyckas med att nå målet med sin transformation.

Vi har lång erfarenhet både från linjepositioner och i konsultrollen att definiera mål och detaljera en realistisk strategi och roadmap anpassad till era förutsättningar. På det viset skapar vi tillsammans rätt förutsättningar för att nå målet med er transformation.

Metod

Vi förstår de utmaningar som kommer med digital transformation. Vi har i tidigare linjeroller och på konsultsidan genomgått flera transformationer av olika karaktär och med olika fokus. Nyckelkomponenter för en framgångsrik digital transformation är tydlig målbild, leverabler, transparens men framförallt ett tätt samarbete. 

Genom att i grunden förstå er affär och målbild skapar vi rätt förutsättningar för att tillsammans genomföra en framgångsrik transformation oavsett vilket område den berör. Business-to-business, direct-to-consumer eller business-to-consumer. Oavsett affärsmodell innebär en transformation och digitalisering ett antal nyckelfaktorer och kritiska delar där rätt beslut får långsiktigt positiva konsekvenser både utifrån ett affärsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi på NOOS hjälper er att säkerställa rätt beslut vid rätt tillfälle. 

Vid framtagning av en transformationsstrategi och vid starten av arbetet arbetar vi först med en kartläggning. Kartläggningen sker tillsammans med er och syftar till att definiera förutsättningar och målbild. Därefter detaljeras en plan med hänsyn till både potential och risk i projektet samt delar av projektet på förhand anses innebära högre risk än andra. Under detaljeringen av projektet kartläggs också resursbehov samt vilka delar av er organisation som kommer att behöva vara mer eller mindre involverade. 

Vid en färdigställd detaljering avlämnas den till beslutsfattare i er organisation tillsammans med delprojekt och en roadmap. Om planen godkänns fortskrider vi i projektfas där vi upphandlar eventuella resurser som behöver tillkomma samt involverar er organisation. Därefter sker kontinuerlig rapportering till en styrgrupp både utifrån ett processmässigt, organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv av er projektledare på NOOS. 

NOOS arbetar ständigt målinriktat, nyfiket och lösningsorienterat för att ni som kund skall nå önskat läge med er transformation i tid och enligt budget. 


 
bottom of page